sardes-ana
sardes-kase
sardes-kupa
sardes-servis
sardes-tatlı
sardes-yemek

Sardes Serisi

Servis Tabağı: Ø: 28 cm
Pasta Tabağı: Ø: 22,3 cm
Kase: Ø: 15,1 cm / 553 cc
Yemek Tabağı: Ø: 21 cm / 730 cc
Kupa: 11,7 cm / 450 cc - 10,6 cm / 350 cc