İnsan Hakları Politikamız

Keramika Seramik İnsan Hakları ve Sosyal Uygunluk Politikası

1. AMAÇ: İnsan Hakları ve Sosyal Uygunluk Politikasının amacı, Keramika’nın insan haklarına ilişkin benimsediği ilkeleri yansıtarak; çalışanlarına ve iş ortaklarına yol gösterici bir rehber oluşturmaktır. Bu politika; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Temel ILO Sözleşmeleri, OECD’nin Çokuluslu Şirketler için Rehber İlkeleri, BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri ve ulusal yasalar temel alınarak hazırlanmıştır. Keramika bünyesinde çalışanlar ve tüm iş ortakları için geçerli olan etik ilkeleri ve çalışma yaşamındaki davranış standartlarını içeren Keramika ’da Biz ve İlkelerimiz ile uyumludur.

 

 

2. KAPSAM: Bu politika, çalışanlar, Keramika ile tedarikçiler ve bayiler dahil olmak üzere, şirketin iş ilişkisi kurduğu tüm kurum ve kuruluşlar (“iş ortakları”) için geçerlidir. Keramika, iş ortaklarının da bu politikada belirtilen ilkeleri uygulamalarını ve benzer politikalar benimsemelerini teşvik eder.

 

 

3. SORUMLULAR: Bu politikanın uygulanmasından Keramika Üst Yönetimi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü sorumludur. Keramika Yönetim Kurulu, İnsan Hakları ve Sosyal Uygunluk Politikasındaki kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

 

 

4. POLİTİKA: Keramika, insan haklarına saygılı şekilde operasyonlarını yürütmektedir. Şirket, çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri, fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri ve ayrımcılığa maruz kalmayacakları uluslararası standartlara uygun, insan haklarına saygılı bir iş ortamı sunmak için çalışır.

 

 

4.1 İlke, Taahhüt ve İlgili Uygulamalar

 

4.1.1 İnsan Haklarına Saygı ve Uygunluk

Bütün ilişkilerinde karşılıklı saygıyı temel alan Keramika; çalışanları, müşterileri, iş ortakları, rakipleri ve faaliyet gösterdiği topluluklarla olan ilişkilerinde insan haklarına uygun davranmak, onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etmek ve insan hakları ihlallerinin önüne geçmek için çalışır.

 

4.1.2 Fırsat Eşitliği, Çeşitlilik ve Dahil Etme

Çalışanların farklılıkları ne olursa olsun, kendilerini tam olarak dahil hissettikleri, tüm davranışlarında birbirinin hak ve onurunu gözetecekleri bir çalışma ortamı sunulmaktadır. İşe alım, yerleştirme, kariyer gelişimi, eğitim, ücretlendirme ve terfi kararları; çalışanın niteliği, performansı, becerisi ve deneyimi temel alınarak gerçekleştirilir. Performans ve kurumsal başarıya katkının takdir edildiği bu sistemde kültürel çeşitlilik ve fırsat eşitliği teşvik edilir. Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için işgücünde çeşitlilik esastır. Bu nedenle, farklı geçmiş ve deneyimlere sahip, farklılıklara saygı duyan, açık görüşlü ve hoşgörülü yeteneklerin Keramika ’ya çekilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması için çalışılır.

 

4.1.3 Ayrımcılık, Şiddet ve Taciz Yasağı

Keramika ‘da çalışan herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden eşit olarak yararlanır. Keramika ‘da Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikasına paralel olarak hiçbir şekilde yaş, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, ekonomik durum, cinsel yönelim, sağlık durumu, engellilik, dış görünüş, giyim ve yaşam tarzı açısından ayrımcılık yapılamaz. Ayrımcılık içeren davranış, eylem veya herhangi bir türde misillemeye tolerans gösterilmez. Şiddet, taciz, kötüye kullanma, insanlık dışı aşağılayıcı muameleye müsaade etmez ve müsamaha göstermez.

 

4.1.4 Toplu Sözleşme Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü

Çalışanların toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğüne saygı gösterilir.

 

4.1.5 İfade Özgürlüğü

Çalışanların, iş ortamında ifade özgürlüğü hakkını kullanmalarını sekteye uğratacak her türlü durumun önüne geçmeyi ilke edinir, çalışanların kendilerini özgürce ifade etmeleri için gerekli araç ve ortamları sağlar.

 

4.1.6 İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanların ve herhangi bir nedenle Keramika işyerleri ve/veya çalışma alanlarında bulunan ziyaretçiler ya da iş ortaklarının sağlık ve güvenliğinin korunması Keramika ’nın önemli öncelikleri arasındadır. Bu nedenle şirket yönetimi işyerlerinde olası tehlikeleri önlemek için en yüksek güvenlik standartlarını sağlamaya çalışır. Güvenli ve sağlıklı bir işyeri oluşturmak amacıyla yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile kurum içi gerekliliklere uymak esastır. Keramika, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nda düzenli olarak kaza, yaralanma ve sağlık sorunu oluşturabilecek riskleri tanımlayıp çözerek, sağlıklı ve üretken bir işyeri ortamı sağlanması ve bu ortamın sürdürülmesi için çalışır.

 

4.1.7 Zorla Çalıştırma/ İnsan Ticareti

Çalışanların kendi rızaları dışında çalıştırılmasına izin verilmez. Hiçbir çalışan, hiçbir konuda baskı altında tutulmaz, tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edilir.

 

4.1.8 Çocuk İşgücü

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’nde ortaya konan çocuk işçi çalıştırmama ilkesine de uygun olarak Keramika’da çocuk işçi çalıştırılmamaktadır.

 

4.1.9 Şiddet ve Kötü Muamelenin Engellenmesi

Keramika tüm çalışanlarına güvenli bir iş ortamı sağlamayı taahhüt eder, onlara saygılı ve insan onurunu zedelemeyecek şekilde davranır. Çalışanlar da sebebi ne olursa olsun herhangi birine fiziksel ve psikolojik şiddet ve kötü muamelede bulunmamak ve başkalarının bu tür davranışlarda bulunmasına göz yummamak zorundadır. Eyleme geçmese bile şiddet ve kötü muamele tehdidi veya gözdağı verme amaçlı korku salma girişimleri de aynı kapsamda değerlendirilir. Keramika’da fiziksel, sözlü, cinsel veya psikolojik taciz, suistimal veya tehdidin hiçbir türüne tolerans gösterilmez.

 

4.1.10 Çalışma Saatleri, Ücretler ve Özlük Hakları

Keramika operasyonlarını ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan olanaklar hakkındaki geçerli yasalara uyum içinde yürütür. Çalışanların iş saatleri içerisinde verimliliklerini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirerek, fazla mesai yapılmasının önüne geçilmesini amaçlar, iş ve özel hayat dengesinin korunmasını destekler. Keramika, işyerinde gelişimi sürekli destekleyen, üretken ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturulmasını, kişisel gelişim fırsatlarını, eğitim yatırımlarını, başarıyı, örnek davranışı, yenilikçiliği ve yaratıcılığı destekleyen takdir ve ödüllendirme programlarını teşvik eder.

 

4.1.11 Politikaya Uyumsuzlukların Çözümlenmesi

Keramika ‘da etik değer ve ilkeler, politika ve prosedürler ya da yasal düzenlemelere aykırı olduğu düşünülen her durum ve şüphe Şikâyet Hattımız üzerinden bildirilir.

Şikayet hattımız; şirket içi duyuru sistemleriyle çalışanlara duyurulur.

info@keramika.com.tr

+90 (274) 266 20 02