Image Alt

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

ÜNSA MADENCİLİK, TURİZM, ENERJİ, SERAMİK,
ORMAN ÜRÜNLERİ, ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş

ÇALIŞAN ADAYI/STAJYERİN

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Çalışan Adayı/Stajyer Aydınlatma Metni, Ünsa Madencilik, Turizm, Enerji, Seramik,
Orman Ürünleri, Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş tarafından, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 10 ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında çalışan adaylarını kişisel verilerinin işlenmesi hakkında aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; başvuruda bulunduğunuz Ünsa Madencilik, Turizm, Enerji, Seramik, Orman Ürünleri, Elektrik, Üretim San. Ve Tic. A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir. Aşağıda veri sorumlusu şirketin kimliği ile ilgili detaylı bilgilere yer verilmiştir.

VERİ SORUMLUSU : Ünsa Madencilik, Turizm, Enerji, Seramik,
Orman Ürünleri, Elektrik Üretim San. ve Tic. A. Ş
ADRES : Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 3. Cad No:1/1 Merkez/Kütahya
KEP ADRESİ : unsamadencilik@hs01.kep.tr
İNTERNET SİTESİ : Ünsa Madencilik, Turizm, Enerji, Seramik, Orman Ürünleri, Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
TELEFON NUMARASI : +90 (274) 266 20 02

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Açık bulunan işçi kadrosuna yaptığınız başvuru ile tarafımıza aktardığınız kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyerin yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacı ile insan kaynakları departmanı tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda anılı hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme şartlarına sadık kalınarak m. 5- (2)’de anılı açık rızanın alınmasına gerek olmayan haller ayrık olmak üzere açık rızanız doğrultusunda işlenecek ve rızanız doğrultusunda belirlenen süre sonunda bilgilerinizin imha edilecektir.

Bu kapsamda işbu verilerinizi;

 • Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve tarafımıza iletilen bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi,
 • Başvurduğunuz pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Referans gösterilen kişilerle işe alım süreçlerinizle ilgili iletişime geçilmesi,
 • Tarafınızla iş başvurunuzla ilgili iletişimin sağlanması,
 • Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Kamera kayıtları ile alınan görüntünüzü ise şirketimizin güvenliğini sağlamak amacıyla işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere ayrıca internet sitemizde Ünsa Madencilik, Turizm, Enerji, Seramik, Orman Ürünleri, Elektrik, Üretim, San. ve Tic. A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİŞİ VE AMAÇ BAKIMINDAN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un “Kişisel verilerin aktarılması” başlıklı 8.maddesi gereği, işbu Çalışan Adayı/Stajyer Aydınlatma Metni’ nin “KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI” isimli bölümde yer alan amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla;

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme olması,
 • Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için kişisel veri aktarımının zorunlu olması,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halinde,
 • Zorunluluk hali ve fiili imkânsızlık nedeniyle kişinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmaması durumunda,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Kişisel veriler, Çalışan Adayı/Stajyer tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Çalışan adayının/stajyerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, Şirketimiz pay sahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile ilgili kişinin rızasına gerek olmaksızın mevzuat gereği paylaşılabilecektir.

Yukarıda anılı kriterler dışında kalan hallerde kişisel verilerinizin paylaşımı yalnızca açık rızanıza binaen gerçekleştirilecektir.

İş başvurusu ve işe alım süreçlerinde iş sahası içerisinde yer aldığınız süre içerisinde güvenlik kameraları aracılığıyla işyeri güvenliğinin tesisi ve işyerine giren çıkan kimselerin bilinebilmesi amacıyla kamera kayıtları aracılığıyla alınan görüntünüz, kamera kayıtlarının denetlenmesi için işyeri bina yönetimine aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Ünsa Madencilik, Turizm, Enerji, Seramik, Orman Ürünleri, Elektrik, Üretim San. Ve Tic. A.Ş. kişisel verilerinizi, işbu Çalışan Adayı/Stajyerin Aydınlatma Metni’ nin “KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI” isimli bölümde yer alan amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla;

 • Yazılı veya elektronik ortamda iş başvurunuz sırasında açık rızanıza binaen tarafımıza sunduğunuz “İş Başvuru Formu” ile,
 • Referans gösterdiğiniz kişilerle işe giriş süreçlerinizle ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişime geçilmesi ile,
 • Yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,
 • Çalışan Adayları tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller sırasında otomatik ve otomatik olmayan toplama yollarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda anılı hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme şartlarına sadık kalınarak m. 5- (2)’de anılı açık rızanın alınmasına gerek olmayan haller ayrık olmak üzere açık rızanız doğrultusunda işlenmektedir.

VERİLERİN SAKLANMASI VE SİLİNMESİ

Şirketimiz, “İş Başvuru Formu” aracılığıyla elde ettiği kişisel verileri açık rızanız doğrultusunda başvuru sonucunuzun olumsuz olduğuna ilişkin kararın verilmesinin ardından rızanız doğrultusunda belirlediğiniz (özgeçmişinizin 1 yıl boyunca muhafaza edilmesi ya da edilmemesi) sürenin sonunda imha edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rıza verecek olursanız açık rızanızı her zaman geri alabilirsiniz. Açık rızanızı geri almanız halinde verileriniz derhal silinecektir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda anılı haklarınıza ilişkin taleplerinizi, tüm soru ve görüşlerinizi iletmek için şirketimize aşağıda belirtilen iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz:

 

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
1. YAZILI Islak İmzalı Şahsen/Noter Aracılığıyla Ünsa Madencilik Turizm Enerji Seramik Orman Ürünleri Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 3. Cad No:1/1 Merkez/Kütahya

 

zarfın üzerine “kvkk kapsamında bilgi talebi” yazılmalıdır.
2. KEP YOLUYLA KEP’LE  unsamadencilik@hs01.kep.tr konu kısmına “kvkk kapsamında bilgi talebidir” yazılmalıdır.
3. SİSTEMİMİZDE BULUNAN E-POSTA ADRESİ İLE Sistemimizde Kayıtlı E-Posta Adresinizden info@keramika.com.tr konu kısmına “kvkk kapsamında bilgi talebidir” yazılmalıdır.
4. SİSTEMİMİZDE BULUNMAYAN E-POSTA ADRESİ İLE e-imza yahut mobil imza ile info@keramika.com.tr konu kısmına “kvkk kapsamında bilgi talebidir” yazılmalıdır.